Недопущення плагіату

ЩО ТАКЕ ПЛАГІАТ?
Плагіат у сучасному світі – досить розповсюджена практика як в академічному середовищі, так і в інших сферах життєдіяльності суспільства, що пов’язано зі стрімким розвитком технологій і вільним доступом до результатів інтелектуальної власності, які полегшують процес використання та розповсюдження інформації. Нерідко мають місце випадки недобросовісного запозичення, присвоєння і використання чужих ідей, думок.
Плагіат – це привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора (Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. С. 977).
Форми вияву академічного плагіату:
– копіювання чужої наукової роботи, чи декількох робіт та оприлюднення результату під своїм іменем;
– створення суміші власного та запозиченого тексту без належного цитування джерел;
– рерайт – перефразування чужої праці без згадування оригінального автора;
– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.
Плагіат може бути різних типів: прямим (дослівне копіювання тексту) та непрямим (переповідання без визначення джерела та ін.); ненавмисним (допускає відсутність у здобувача освіти необхідних знань у сфері авторського права, а також використання наукових праць інших авторів) та навмисним (свідоме представлення здобувачами освіти чужих робіт як власних, переписування тексту з джерела без посилання на нього). 
Плагіат заважає розвитку критичного мислення і творчих здібностей людини, спотворює реальну картину сформованих компетентностей, ускладнює процес оцінювання результатів навчання викладачем. Він є порушенням принципів академічної сумлінності, задоволення пізнавальних інтересів, активності й самостійності здобувача освіти у власній освітній діяльності.
Безумовно, чужі думки обов’язково використовують у науковій роботі, але вони повинні: мати посилання на автора та бути правильно оформлені; бути доречними, з аргументованою доцільністю використання саме цих авторів та підходів у роботі. У той самий час застосування наукової ідеї, сюжету, теми якої-небудь іншої роботи, вираженої в іншій формі, не визнається плагіатом, оскільки в цьому випадку автори можуть прийти до різних висновків.
У науковій (навчально-науковій) роботі обов’язково мають бути посилання на використані інформаційні джерела та грамотно складений їх бібліографічний опис. Необхідно подавати посилання на джерело і при непрямому цитуванні – переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами; під час огляду загальних тенденцій наукових досліджень, зазначенні фактичних даних і результатів попередніх досліджень.
Поради щодо уникнення плагіату
  1. Чітко усвідомте, у чому сутність плагіату.
  2. Перед початком написання будь-якої письмової роботи сформулюйте чіткі завдання і план.
  3. Коли ви використовуєте ідеї, тексти чи дані з інших джерел, обов’язково робіть належне цитування та посилання.
  4. Якщо ви вставляєте цитату прямо в свій текст, позначте її лапками, щоб виділити її як чужий матеріал. 
  5. Намагайтеся формулювати свої ідеї і висловлювати думки самостійно. Якщо ви користуєтеся ідеями чи матеріалами інших авторів, впроваджуйте їх у власний контекст та виражайте власний погляд.
  6. Використовуйте джерела та цитати у відповідному контексті. Не додавайте цитати та ідеї лише для збільшення обсягу вашої роботи.
  7. Перед тим, як здати свою роботу, перевірте її за допомогою антиплагіатних програм чи інструментів, які вам доступні.
  8. Якщо у вас є сумніви щодо припустимості використання певного матеріалу, запитайте вашого викладача чи наукового керівника.
  9. Пам’ятайте, що плагіат порушує академічні стандарти та може призвести до серйозних наслідків для вашого навчання та майбутньої кар’єри. 
  10. Розвивайте власні навички висловлювання ідей та правильного цитування вже на студентському етапі. 
Шановні здобувачі освіти! Вам важливо мати чітке розуміння сутності плагіату та його наслідків, оскільки він є серйозним порушенням вимог академічної доброчесності. Для розширення вашої обізнаності в цьому питанні рекомендуємо уважно ознайомитись з Положенням про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» та Етичним кодексом здобувача освіти ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету». Уникнення плагіату є важливою частиною академічної доброчесності.